1. Każda z osób przebywających na terenie lokalu zobowiązana jest zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz do ich przestrzegania.
 2. Czas gry wynosi 60 minut.
 3. W przypadku niepunktualnego zgłoszenia się grupy, czas gry ulega skróceniu.
 4. W grze może wziąć udział grupa do 5 osób, które ukończyły 16 rok życia. W przypadku uczestnictwa w grze osób poniżej 16 roku życia wymagana jest obecność osoby pełnoletniej bądź jej pisemna zgoda.
 5. Wszystkie osoby przebywające na terenie lokalu zobowiązane są do przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz innych wskazówek dotyczących zasad przebywania na terenie lokalu udzielanych przez przedstawiciela FearEscape.
 6.  Zabrania się udziału w grze osobom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.
 7. Na terenie lokalu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych oraz zażywania innych środków odurzających.
 8. Na teren lokalu zabrania się wnoszenia napojów oraz innych artykułów spożywczych.
 9. Każda z osób przebywających na terenie lokalu ponosi odpowiedzialność za zniszczone przez siebie mienie.
 10. Każdy z uczestników biorących udział w grach organizowanych przez FearEspace wchodzi na teren lokalu na własną odpowiedzialność oraz zrzeka się wszelkich roszczeń mogących powstać podczas przebywania na terenie lokalu, w tym przede wszystkim wszelkich roszczeń odszkodowawczych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 11. W przypadku dokonania rezerwacji na więcej niż jeden termin (grę) osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest dokonać 50% płatności tytułem zadatku za grę – przelewem na rachunek bankowy o numerze  (w tytule należy podać dzień i godzinę rezerwacji z dopiskiem – “zadatek”) w terminie 2 dni od dnia dokonania rezerwacji, jednak nie później niż 2 dni przed terminem rezerwacji gry. W przypadku nie uiszczenia zadatku we wskazanym terminie, FearEscape anuluje rezerwację gry.
 12. Osoba dokonująca rezerwacji gry zobowiązana jest zapoznać pozostałych uczestników gry o treści niniejszego regulaminu.
 13. Wszelkie odstępstwa od powyższego regulaminu wymagają wcześniejszej konsultacji oraz akceptacji przedstawiciela FearEscape.